ხუდონის პროექტი » ანგარიშები

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში ნაწილი 1 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში ნაწილი 2 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში ნაწილი 3 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში ნაწილი 4 

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის დანართი 1 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის დანართი 2 

 

 

ტექნიკური ანგარიშები

 

საგანგებო სიტუაციაში მოქმედების გეგმა

კაშხლის დიზაინი 

კაშხლის დიზაინის ანგარიშის ნახაზები 

გეოლოგიური და საინჟინრო გეოლოგიური კვლევები

სედიმენტაციის ანგარიში

 

Address: თბილისი, ჩიტაძის ქ. 11, ოფისი # 10. 0114 Tel/Fax +995 32 225 88 68 E-mail: info@transelectrica.ge